กฏหมายหลักประกันสุขภาพ
กลับหน้าแรก    หน่วยที่1   หน่วยที่ 2   หน่วยที่ 3   หน่วยที่ 4   หน่วยที่ 5   หน่วยที 6   เอกสารอ้างอิง   ผู้เรียบเรียง
*******************************************************************************

แบบฝึกหัดที่ 1   แบบฝึกหัดที่ 2   แบบฝึกหัดที่ 3   แบบฝึกหัดที่ 4   แบบฝึกหัดที่ 5   แบบฝึกหัดที่ 6
******************************************************************************************
หน่วยที่ 6

สรุปกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตัวอย่างบัตรที่ออกให้บุคคลบนพื้นที่สูง  (ไม่ใช่บัตรประชาชน)
ด้านหน้าของบัตร
ด้านหลังของบัตร
 
คำถาม ?
     นางสาว เอ เป็นบุคคลพื้นที่สูง ไม่มีสัญชาติไทย มารับการทำหมันที่โรงพยาบาลของรัฐหลังจากทำหมันไปแล้วมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น นางสาวเอมีมีสิทธิรับการรักษาพยาบาลและมีสิทธิเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) หรือไม่ เพราะเหตุใด

คำตอบ :  จากแนววินิจฉัยของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พบว่าหากนางสาว เอ ไม่ได้มีสัญชาติไทย ก็ไม่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพ ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าและไม่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

บันทึกเพิ่มเติม
               กฎหมายฉบับนี้คุ้มครองทุกคนที่ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพ ซึ่งคำว่า บุคคล ทุกคนนั้นหมายถึง ยังมีชีวิตนะครับ หากตายไปแล้ว กฎหมายไม่คุ้มครอง ยกตัวอย่าง นาย ดำ เสียชีวิต และทางโรงพยาบาลเรียกเก็บค่าฉีดศพ (Formalin) ถามว่าแล้ว ญาตินายดำ ต้องจ่ายเงินหรือไม่  คำตอบ คือ จ่ายครับ อย่างที่บอกไปแล้วว่ากฎหมายฉบับนี้คุ้มครองบุคคล (จริงๆ) ตามกฎหมายถือว่า นายดำ ไม่มีสภาพบุคคลแล้ว  นอกจากนี้การใช้ยา Formalin ฉีดให้แก่ศพ มิใช่เป็นการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอีกด้วย จึงไม่ได้รับความคุ้มครอง สรุป ต้องจ่ายค่าฉีดศพเอง     จบข่าว......

คำถามชวนคิด....... ?

              คนไข้บัตรทอง (บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า) มีความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ คือมีทั้งอวัยวะเพศชายและเพศหญิงมาตั้งแต่กำเนิด  สภาพร่างกายภายนอกทั่วไปดำรงชีวิตแบบชายไทยทั่วไป พออายุ 33 ปีต้องการแต่งงานจึงขอรับการผ่าตัดให้มีสภาพเป็นชายเพียงอย่างเดียว ในกรณีนี้บัตรทองจะคุ้มครองหรือไม่ หรือต้องจ่ายค่าผ่าตัดเอง ?

 คำวินิจฉัยในเรื่องนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วางหลักว่า ความผิดปกติของผู้ป่วยเป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด ดังนั้น การผ่าตัดดังกล่าว เป็นการกระทำเพื่อความสวยงาม โดยไม่ใช่เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ตามนิยามของกฎหมาย   ดังนั้นบัตรทองไม่คุ้มครอง สรุปก็คือ     จ่ายเอง

            (มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ให้ความหมาย “บริการสาธารณสุข หมายถึง บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งให้โดยตรงแก่บุคคลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ”)