วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางด้านการพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัด