พย.1426      การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2
N 1426        Family and Community Nursing II

       แนวคิด ทฤษฎี หลักการพยาบาลชุมชนแบบองค์รวม บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชน การสาธารณสุขมูลฐาน การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาวิถีชุมชน การประเมินภาวะสุขภาพชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การวางแผน การดำเนินงาน ปละการประเมินผล การแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนการพยาบาลชุมชนบนพื้นฐานการดูแลด้วย ความเอื้ออาทรและการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

Concepts and principles of holistic nursing care, role of community health nurse, primary health care, enhancing the strength of community and community participation, the study of community, community assessment, community diagnosis, community planning, implementation and evaluation. Solving community health problems by utilizing the community nursing process based on the theory of caring, and humanizing care with regard to ethics and human rights as well as integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology.