พย.1205 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
Nu 1205 Ethics and Laws in Nursing Profession

        แนวคิด และทฤษฎีจริยศาสตร์ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาด้านกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลและการแก้ไข แนวทางการนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลการดำเนินชีวิต

       Concepts and theories of ethics, moral, and nursing ethics, professional regulations and related laws. Law and ethical issues in nursing practice, and solutions. Law and ethical guidelines for applications in nursing practice and daily living.

ล.1005 เทคโนโลยีการศึกษา
E 1005 Educational Technology

หลักการและวิธีใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาประเภทต่างๆ ทฤษฏีและผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา แนวทางในการดัดแปลงหรือคิดค้นวิธีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพจริง และสิ่งแวดล้อม

Principles and methods of different types of educational technology as well as theroies and research related to educational technology, guidelines for application and innovation of educational technologies that are appropriate to real situations and environment.